Schoolmaatschappelijk werk ook dit schooljaar bij Wijkteam Hollands Kroon

4 september 2018

Het afgelopen schooljaar startte Incluzio Hollands Kroon samen met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs de pilot om het schoolmaatschappelijk werk (SMW) volledig te integreren in de Wijkteams van Hollands Kroon. Aan iedere basisschool in de gemeente Hollands Kroon werd een wijkteammedewerker verbonden. Nu een jaar later hebben beide partijen, op basis van de positieve resultaten uit het tevredenheidsonderzoek, besloten ook in het nieuwe schooljaar de samenwerking in de huidige vorm voort te zetten.

Het doel van de pilot was om het schoolmaatschappelijk werk volledig te integreren in de wijkteams, zodat de wijkteammedewerkers in een vroeg stadium ondersteuning kunnen bieden, zowel in de thuissituatie als op school. Het wijkteam kijkt naar de gehele gezinssituatie om te komen tot de best passende ondersteuning.

Met elkaar verder

Zowel het Samenwerkingsverband als Incluzio Hollands Kroon voerden eind april een tevredenheidsonderzoek uit onder de betrokken scholen om de nieuwe invulling van het schoolmaatschappelijk werk te evalueren. De betrokkenen werden gevraagd naar de samenwerking, de professionaliteit en de nieuwe opzet. Uit de enquête van Incluzio kwam naar voren dat de scholen de dienstverlening met gemiddeld een 7,5 waarderen. Geen van de scholen beoordeelt het wijkteam met een onvoldoende. Meer dan de helft van de respondenten geeft een rapportcijfer van een 8 of hoger. Op basis van dit positieve beeld hebben beide partijen de wens uitgesproken om met elkaar door te gaan in het nieuwe schooljaar (2018-2019).

Heldere afspraken

Natuurlijk is er ook ruimte voor verbetering. Verbeterpunten zijn op sommige scholen bijvoorbeeld de bereikbaarheid, communicatie of de manier van samenwerken. Inmiddels liggen er heldere afspraken over taken en bevoegdheden voor een nog betere samenwerking. Een van die afspraken is bijvoorbeeld dat minimaal eens per twee weken de wijkteammedewerker aanwezig is op school. De invulling van tijden en dagen doen we uiteraard in samenspraak met de scholen zelf.

School

Heeft u vragen over schoolmaatschappelijk werk? Informeer op de school van uw kind wanneer de wijkteammedewerker aanwezig is. U kunt altijd binnenlopen.

Heeft u vragen over het wijkteam? Bel met ons klantcontactcentrum via het telefoonnummer 088-3215000. Of kijk op www.hollandskroon.nl onder Wijkteam Hollands Kroon.

Over het wijkteam Incluzio Hollands Kroon

Bij het wijkteam werken professionele hulpverleners met veel ervaring in de zorg en welzijn binnen de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Zij bieden zorg en ondersteuning aan iedereen die dat nodig heeft. Van jong tot oud. Dit kan zijn in de eigen omgeving of door een verbinding te maken met collectieve wijkvoorzieningen. Het wijkteam zoekt samen met de inwoner naar een oplossing en biedt concrete hulp. Ook wanneer er meer gespecialiseerde zorg of hulpmiddelen nodig zijn.