Visie

De Nederlandse regering wil een transformatie maken van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij. Het is nog niemand echt duidelijk hoe dit er precies uit komt te zien. Incluzio neemt met haar dienstverlening een leidende rol bij het maken van deze omslag, door lokaal succesvol te zijn en mensen aan elkaar te verbinden. Resultaatgericht en met maximale klanttevredenheid tot gevolg. Samen met buurtbewoners maken wij het verschil en creëren wij duurzaam maatschappelijk toegevoegde waarde. Zo blijft de zorg en ondersteuning betaalbaar en kunnen meer mensen meekomen in de maatschappij.

Bekijk ons verhaal

Vraaggerichte aanpak

We starten altijd bij de vraag, zowel in de wijk als bij de individuele klant. Hierbij is onze aanpak gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Dit betekent vaak ook voor de professional een omslag in houding en gedrag. Letterlijk 'ontzorgen' en samen met de klant kijken wat zij zelf of de mantelverzorger(s) in hun omgeving nog wel kunnen doen. Vervolgens kijken we met de klant welke zorg en/of ondersteuning noodzakelijk en effectief is. Helder is dat professionele ondersteuning voor sommige mensen van levensbelang is. Die ondersteuning blijven wij bieden, waarbij wij mensen ook willen helpen om de talenten die zij hebben maximaal te benutten.

Verbinden

Onze professionals werken actief met elkaar samen en vinden aansluiting bij informele netwerken en bestaande initiatieven in de wijk. Wij bevorderen deze samenwerking door onze professionals ruimte en verantwoordelijkheid te geven zonder dat (financiële) schotten belemmeren. Bewoners in de wijk spelen daarbij een actieve rol. Het is hun wijk. Zij zijn onze opdrachtgevers en wij prikkelen hen om mee te helpen. Dit sluit naadloos aan bij onze overtuiging dat de zorgbehoefte afneemt of uitgesteld kan worden, door mensen aan te spreken op hun talenten en ontmoeting te stimuleren.

Integreren van taken en financieringsstromen

De essentie van onze aanpak is dat wij zoveel mogelijk (financiële) schotten weghalen tussen zorg, dienstverlening en het sociale domein. Dit maakt Incluzio in de uitvoering veel effectiever doordat we geldstromen bundelen en vervolgens kijken wat er daadwerkelijk nodig is. Kortom, we maken heel gericht gebruik van de beschikbare financiële middelen om problemen op te lossen. Dat is ook nodig. Het decentralisatiebeleid van het Rijk gaat samen met een forse korting op de budgetten. De decentralisaties hebben een grote impact op de taken en verantwoordelijkheden binnen de gemeenten en bij zorgverzekeraars. Tegelijkertijd dwingt de participatiewet gemeenten om concrete resultaten te behalen in het creëren van werk en werkervaringsplekken. Het doel van Incluzio is om met een resultaatgerichte aanpak op al deze terreinen goed te presteren. De integratie van taken zorgt bovendien voor een belangrijke toegevoegde waarde: zo kan Incluzio ook collectieve problemen aanpakken. En van elke buurt een betere buurt maken.

Wilt u meer weten over onze visie? Lees dan ons manifest

Wat betekent deze visie voor de activiteiten die we nu doen?

Incluzio is vanuit verschillende bedrijven lokaal actief bijvoorbeeld door ondersteuning bij het huishouden te bieden (Axxicom) of door vanuit de zorgcentrale techniek te verbinden aan dienstverlening bij mensen thuis. Ook bij de uitvoering van die taken is de vraag van de klant het startpunt en proberen wij met onze dienstverlening optimaal aan te sluiten op andere zorg en ondersteuning die mensen krijgen. U leest hier meer over bij activiteiten.