Integrale aanpak voor statushouders

Met ons WIL (Wonen, Integratie & Leefbaarheid) -concept presenteren wij een integrale aanpak rondom huisvesting van statushouders. Hierin staat naast huisvesting, het vinden van werk, veiligheid, aanleren van taal en prettig samenleven met inwoners centraal. Incluzio,  Facilicom en Radar hebben de handen ineengeslagen om samen met gemeenten dit vraagstuk op te lossen.

Wonen

Tegen een beperkte investering transformeren wij kantoren of zorgvastgoed naar woningen. Om integratie te bevorderen en wachtlijsten van de betaalbare huurwoningen terug te dringen, is het streven om één locatie met een sociale mix van statushouders en bijvoorbeeld studenten te ontwikkelen. Incluzio, Facilicom en Radar helpen gemeenten en haar (in)formele partners om het maximaal haalbare te halen uit integratie, participatie én samenleven.
>> Lees meer over Wonen

Statushouders integreren

Bij integratie zetten wij onder andere in op ervaringen en talenten van de statushouder zelf en betrekken we ex-migranten als ervaringsdeskundigen. De 'voor en door-aanpak' is een van de methodieken die hiervoor wordt gebruikt. Ook geven wij diverse trainingen op maat. Deze inspanningen blijken goed voor het (sneller) vinden van een baan, de beheersing van de Nederlandse taal, de opbouw van een sociaal netwerk en begrip vanuit de gemeenschap/burgers, voor het vergroten van de zelfredzaamheid én het voorkomen van radicalisering. >> Referenties

Verbinden met omgeving, overheid en onderwijs

Veel kansen zitten in het verbinden van de omgeving, de overheid, het onderwijs, de ondernemers en het onderzoek (de vijf O's). Wij helpen bij het vinden en verbinden, bij de gemeente en haar (in)formele partners. Waar gaten vallen, bieden wij diensten of trainingen aan medewerkers of  statushouders.
>> Referenties

Incluzio en sociale activering

We hebben veel ervaring met sociale activering. Onze instrumenten en methodieken zijn in de praktijk ontwikkeld en bewijzen zich al jaren. Vanaf de start worden mensen aangesproken op hun kracht, eigen verantwoordelijkheid en talenten. Niet wachten, maar direct aan de slag. In tientallen (grote) gemeenten hebben wij met bewoners verscheidene activeringscentra, wijkcoöperaties, werkbedrijven, wijkdiensten, succesvolle leerwerktrajecten en mentorprojecten opgezet en begeleid.  
>> Referenties

Leefbaarheid in de wijk

Inbedding van veel statushouders in een wijk vraagt om een goed doordachte aanpak. Wij verbinden de buurtbewoners, statushouders en andere betrokkenen op die wijze bij te dragen aan een optimale leefbaarheid in de wijk. Voor een goede inbedding zetten wij in op het creëren van draagvlak in de gemeenschap. Belangrijke randvoorwaarden voor succes zijn het stimuleren van de dialoog, het verstevigen van de sociale infrastructuur en de betrokkenheid van omwonenden. Radar en Incluzio besteden veel aandacht aan het maken van een effectief communicatieplan en brengen onze expertise in; bijvoorbeeld over hoe je inloopavonden inricht, en hoe je laat zien dat je inwoners serieus neemt.
>> Lees meer over Leefbaarheid
>> Referenties

Wilt u meer informatie of wilt u van gedachten wisselen over dit onderwerp, dan kunt u contact leggen met Wilke Smeenk (wsmeenk@incluzio.nl) of 06-29 03 54 03.