Hulp bij Huishouden, de uitdaging van het jaar

Sinds oktober 2016 is de buurtteamorganisatie verantwoordelijk voor de toegang tot hulp bij het huishouden (HbH). Een projectteam heeft de schouders onder de klus gezet. In gesprek met buurtondernemer Gerrit Eppink en junior ontwikkelaar Jenny Crielaard over het hoe en waarom en de implementatie van deze extra opdracht.

Vanuit de inhoud was het een logisch verzoek dat in 2016 aan de buurtteamorganisatie werd gedaan, het verzorgen van de toegang tot de voorziening hulp bij het huishouden. Immers, buurtteams voeren keukentafelgesprekken en kijken generalistisch naar de mogelijkheden om een huishouden te ondersteunen bij de vraag. Ook als het gaat om voorzieningen. In de praktijk bleek het eerst een enorme klus. Voordat we konden komen tot een aanpak die past bij de werkwijze van de buurtteams, moesten in 2017 duizenden gesprekken gevoerd worden. Om de reguliere organisatie niet over te belasten, werd een projectteam van 10 FTE in het leven geroepen om die klus te klaren. Gerrit en Jenny vervulden hier een belangrijke rol in. Met succes.

 Alle 5.500 gesprekken zijn gevoerd, de overeengekomen termijnen zijn behaald en de planning staat. En er is meer zicht op de groep ouderen. 'Ja, het staat er goed voor', zegt Gerrit. 'We kunnen terugkijken op een mooi jaar.'

Het is belangrijk omdat ze daardoor langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Kracht van de organisatie

Het overgrote deel van de bewonersdie HbH aanvragen, zijn ouderen dielangdurige ondersteuning nodig hebben.'Het is belangrijk voor hen omdatze daardoor langer zelfstandig kunnenblijven wonen. Een wens van ouderen.En het is voor ons een ingang om tekijken of er een vraag achter de vraagnaar hulp bij het huishouden zit enwaar nodig andere vormen van ondersteuningte bieden'. Dat is meteenook de kracht van onze organisatie.'Daar kijken we altijd naar in de bredegesprekken', vertelt Gerrit. 'Vanuit onzevisie op het generalistisch werken kaniedere buurtteammedewerker in principeeen gesprek voeren om te kijkenwat de ondersteuningsbehoefte is ophet gebied van HbH. 'Want iederebuurtteammedewerker werkt al opdie manier: het voeren van het bredegesprek, de ondersteuningsbehoefteuitvragen en een advies kunnen geven',benadrukt Jenny.

Goede samenwerking

Ook over de veranderingen in hetproces zijn we positief gestemd. 'Hetafgelopen jaar is er samen met deGemeente Utrecht gewerkt aan hetvereenvoudigen van de verslagleggingen het beperken van de registratiedruk.We maken nu beiden gebruik vanhetzelfde klantsysteem. We overleggenregelmatig om zaken goed af te stemmen.Dat blijven we doen.' Ook is erhard gewerkt aan de stap na het voerenvan al die gesprekken. De bedoelingis dat het proces in de reguliere organisatiegeïntegreerd wordt. Sinds hetnajaar van 2017 worden daarom buurtteammedewerkersin alle teams ingewerkt.Vanuit het projectteam is aan elkcluster van buurtteams een medewerkergekoppeld die onderdeel wordt van hetcluster. Kennis en kunde wordt overgedragen.Daarbij gaat het om zaken alswet- en regelgeving rondom huishoudelijkehulp. Maar ook de ervaring om opeen goede manier in gesprek te zijn metoudere bewoners over de vraagstukkendie voor hen leven.

Samenwerken met diverse partijen rondom ouderen draagt bij aan het langer zelfstandig thuis wonen.

Training

Voor de juiste ondersteuning aan debewoners met hulp bij het huishouden,is ook relevant dat met de aanbiederswordt samengewerkt. In 2017 heeftbuurtteams twee bijeenkomsten georganiseerdvoor de aanbieders van deHulp bij Huishouden. Het doel was omelkaar en elkaars werkwijzen te lerenkennen, na te denken over signalerenen de samenwerking verder vorm tegeven. 'We gaan hiermee door in 2018.Samenwerken met diverse partijenrondom ouderen draagt bij aan hetlanger zelfstandig thuis kunnen blijvenwonen. In samenwerking met U centraalorganiseren we training speciaal voor demedewerkers van de thuiszorgorganisaties.Onderdeel van deze training is hetvroegtijdig signaleren van de leefsituatievan de ouderen waar zij thuis komen',geeft Gerrit aan.

Op koers

Nu we zover zijn kunnen we in 2018 destap maken naar de aanpak die past bijde werkwijze van de buurtteams. Metde Gemeente Utrecht is daarvoor ookafgesproken om te gaan werken zondereinddatum voor de voorziening.Normaal was dit een bepaalde periode,waarna je 'moest' evalueren. Doorhet loslaten van een vaste termijn, kantijdens een evaluatie het welzijn meervoorop komt te staan in plaats van deindicatie. Dat is de aanpak die aansluitbij de manier waarop de buurtteamswerken, vanuit de vraag van bewoners.

Dat is de aanpak die aansluit bij de manier waarop de buurtteams werken, vanuit de vraag van bewoners.

Voor 2018 staan er nog eens 2.543gesprekken gepland, waarvan tweeduizendeen evaluatiegesprek zijn.'Deze moeten in april zijn afgerond.We zitten op koers en hebben het vertrouwendat we ook in 2018 succesvolzijn op dit gebied. In het komend jaarmaken we ons sterk voor verdere borgingen kwaliteitsverbetering.'