Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Incluzio is een maatschappelijke onderneming. Ons bestaansrecht ligt in het bijdragen aan de maatschappij. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is daarmee duurzaam verankerd in de aanpak en cultuur van Incluzio. De zorg voor mens, milieu en gezonde bedrijfsvoering past in een beleid dat gericht is op de continuïteit van de onderneming, de werkgelegenheid voor de medewerkers en de dienstverlening in de wijk. 

People

Incluzio streeft naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de samenleving. Hierin wordt volop ruimte geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit realiseren wij in de wijk, door lokale wijkbedrijven op te richten en mensen te begeleiden naar een betaalde baan, zowel in onze eigen organisaties als bij externe partners. Veel van onze zorgverleners zijn ervaringsdeskundig. Zij kunnen daardoor nog meer betekenen voor de klanten die zijn ondersteunen. Ook belichamen ze het perspectief dat wij bieden. De professionals die bij ons werken zijn ondernemende vakmensen, Daar investeren wij in met onder andere opleidingen en intervisie. Zo bieden wij onze medewerkers perspectief en uitdaging in hun werk. 

Profit

Incluzio is een initiatief van Facilicom Group, een familiebedrijf dat al meer dan 50 jaar bestaat. Facilicom Group is altijd geheel met eigen geld gefinancierd en wordt vanuit een lange termijn-focus bestuurd. We willen graag investeren in de zorg, de dienstverlening en het sociale domein om zo de continuïteit en duurzaamheid van onze onderneming te vergroten.

Facilicom Group en Incluzio zijn ervan overtuigd dat een winstdoelstelling altijd een efficiënte en effectieve organisatie afdwingt. Ook in deze sector. Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat het hier om maatschappelijke gelden gaat. We investeren dus een substantieel deel van de winst om het concept te versterken en het maatschappelijke resultaat te verbeteren. 

Planet

De bedrijfsvoering van Incluzio is gericht op het reduceren van de ecologische impact. Zo maken wij in alle kantoren gebruik van groene stroom, wordt energie niet nodeloos verbruikt en is er aandacht voor waterbesparing. Onze medewerkers besparen papier door documenten te digitaliseren en efficiënter te printen. We proberen afvalstromen te reduceren en afval te hergebruiken of te recyclen. Doordat wij altijd lokaal werken verminderen wij de CO2 uitstoot doordat er minder vervoersbewegingen zijn. In onze sociale onderneming Magis werken wij actief aan het upcyclen van afval tot nieuwe waardevolle producten.