GGZ in de wijk en veranderende wetgeving

Donderdag 1 augustus 2019 vond in het kader van Club Verder de kennissessie plaats over GZZ in de wijk en de veranderende wetgeving binnen de GGZ. We kijken terug op een zeer geslaagde middag! 

Met een mooie opkomst van ongeveer 35 deelnemers hebben we samen veel kennis gedeeld. Tijdens de eerste sessie namen Natalie Paradiek en Peter van de Laar van de Parnassia Groep ons mee in hun ervaringen met GGZ in de wijk. De toenemende druk vanuit de zorgverzekeraars om ‘dure’ begeleiding af te bouwen en richting het voorveld te bewegen, i.c.m. verdere ambulantisering zorgen voor steeds meer GGZ problematieken in de wijk. Binnen Zaanstad is o.a. vanuit de Parnassia organisatie een GGZ expert aangehaakt voor 1 dag per week in het wijkteam. We zijn geïnspireerd door de mooie voorbeelden die deze samenwerking heeft opgeleverd. 

Bastiaan van der Hoeven (leidinggevende zorg Ambulante Acute Keten bij Parnassia) heeft ons bijgepraat over de veranderende wetgeving binnen de GGZ die vanaf 1 januari van kracht is. Ook voor Incluzio is deze nieuwe wetgeving zeer relevant.

Het programma werd afgesloten met een brainstorm over ‘Hoe kan Incluzio vanuit de verschillende disciplines beter kunnen inspelen op GGZ problematieken in de wijk en de veranderde wetgeving?’. De ideeën werden vervolgens door de groepjes gepitcht. Algemene conclusie is in ieder geval dat we vanuit alle disciplines binnen Incluzio te maken hebben met onderwerp en dat er erg veel kansen liggen! 

Kansen benutten: denk jij mee!?

We hebben de bevindingen van de sessie verzameld en gebundeld. Samengevat zijn er 3 onderwerpen waar voor Incluzio kansen liggen:  

1. Lokale samenwerking

•         Inventariseren en intensiveren lokale samenwerking met GGZ.
•         Mogelijkheid onderzoeken om dit in het vervolg op te nemen in aanbestedingen of hiervoor een nieuwe propositie te creëren.
•         Rol in adviseren cliënten. Bijvoorbeeld: advisering bij afbouw bewoner en "alternatief actieplan"
•         Rol in samenwerking met huisartsen.

2. Kennis en training

•         Vergroten van kennis GGZ bij uitvoerende medewerkers (hoe ga je om met...).
•         Training m.b.t. de signalerende functie vanuit de verschillende disciplines. Vanuit Incluzio bijvoorbeeld de MHFA training (Mental Health First Aid) aanbieden middels "train de trainer principe" en dit eventueel ook commercieel inzetten.

3. GGZ op afstand

•         Beschikbaarheid psychiater 24/7 via DeZorgcentrale.
•         Vangnet voor huisartsen (2e lijn).
•         Landelijk meldpunt opzetten.
•         Domotica inzetten t.b.v. ambulante zorg.

Incluzio wil in de praktijk graag vervolg geven aan deze kansen. Het idee is om per onderwerp in kleine groepjes de kansen verder uit te werken. Lijkt het jou leuk en interessant om hierin mee te denken? Of heb jij kennis/ervaringen m.b.t. dit onderwerp die je ter inspiratie graag met ons wilt delen? Meld je dan (aan) bij Ryan of Joanne via: clubverder@incluzio.nl