Vernieuwende aanpak dyslexiezorg in Hollands Kroon

17 oktober 2017

“Kinderen gaan lezen weer leuk vinden, en dat is het allerbelangrijkste”

Bij kinderen die op de basisschool een achterstand oplopen met lezen en schrijven, kan sprake zijn van dyslexie. Het heeft niet alleen invloed op de leerprestaties, maar vaak ook op het welbevinden van het kind. Hoe eerder met een adequate behandeling wordt gestart, hoe beter! Daarom slaan de wijkteams Hollands Kroon de handen ineen met OBD Noordwest en IWAL, twee aanbieders van dyslexiezorg in Hollands Kroon. Een vernieuwende aanpak waarbij school en ouders nauw betrokken worden.

Vanaf dit schooljaar zijn de wijkteams Hollands Kroon een samenwerking aangegaan met OBD Noordwest  en IWAL. De drie partijen versterken elkaar in een toekomstgerichte en vernieuwende aanpak van dyslexiezorg. Cruciaal is dat er één integrale aanpak is, waarin het wijkteam, de scholen, de behandelaars én de ouders/verzorgers van het kind nauw samenwerken. OBD Noordwest en IWAL passen dankzij hun vernieuwende behandelingstrajecten goed bij de visie van het wijkteam. Ouders kunnen zelf kiezen tussen deze twee aanbieders. De lopende trajecten bij andere  aanbieders van dyslexiezorg in de gemeente, kunnen overigens gewoon worden afgerond.

Online oefenen

Een behandelingstraject bij OBD Noordwest en IWAL bestaat uit wekelijkse sessies die zoveel mogelijk dichtbij huis en/of school plaatsvinden. Digitale online ondersteuning speelt een grote rol. Sebastian Aravena, Algemeen Directeur IWAL: 'De online software maakt het mogelijk dat kinderen thuis op een speelse manier kunnen oefenen, samen met andere gezinsleden. We zien dat kinderen weer plezier krijgen in het lezen en schrijven. Hun vertrouwen in eigen kunnen neemt zienderogen toe! Ook na afloop van de behandeling blijft de software thuis beschikbaar. Door het gezin bij de behandeling te betrekken, boeken we resultaten voor de lange termijn.'

Sprongen vooruit maken

Judith van Rooij, Manager Onderwijszorg van OBD Noordwest, beaamt dit. 'Online oefenprogramma's en apps zijn toekomstgerichte vernieuwingen in de dyslexiezorg. We maken het traject op maat, passend bij het kind. We willen dat een kind (weer) eigenaar wordt van zijn/haar leerproces. Onze behandelaars hebben wekelijks persoonlijk contact met de ouders/verzorgers. Ouders en kind krijgen oefenwerk voor thuis, aansluitend aan de behandeling. Zo ervaren zij samen de vooruitgang in lezen, spellen én zelfredzaamheid. Daar draait het uiteindelijk om.' 

Vroegtijdig er bij zijn

Zo'n 4 op de 100 Nederlanders hebben Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED), waarvoor behandeling nodig is. Dat betekent dat van de circa 200.000 leerplichtige kinderen die jaarlijks het onderwijs instromen, er minstens 7.200 kinderen voor behandeling in aanmerking komen. Janneke Smink, Sociaal Ondernemer van Incluzio Hollands Kroon: 'De eerste stap is het vroegtijdig signaleren van dyslexie door leerkrachten. Zo wordt voorkomen dat een kind een grote leerachterstand oploopt. De school verwijst het kind vervolgens door voor onderzoek. Blijkt er inderdaad sprake te zijn van EED, dan vergoedt het wijkteam de diagnostiek en de behandeling'.

Contact

Heeft u  vragen? U kunt dagelijks  terecht bij de wijkteammedewerker die is aangesloten bij de school van uw kind. Of bel met ons klantcontactcentrum via het telefoonnummer 088-3215000. Ook op www.hollandskroon.nl onder Wijkteam Hollands Kroon vindt u meer informatie.

Over Incluzio Hollands Kroon
Incluzio Hollands Kroon levert zorg en ondersteuning aan alle inwoners in de gemeente Hollands Kroon. Hierbij gaat het om alle taken in het kader van de Jeugdzorg, Wmo en voorliggende voorzieningen. De wijkteams vormen daarbij een sleutelrol. Zij zijn zichtbaar aanwezig in de verschillende kernen en werken preventief. Zij bepalen mét de inwoners welke zorg nodig is. Alleen samen kunnen we mensen die het nodig hebben zo ondersteunen dat ze naar vermogen meekomen in de maatschappij. Het is onze ambitie om van elke kern in Hollands Kroon een betere kern te maken. Dat doen we door een integrale aanpak: alle zorg, sociale ondersteuning en dienstverlening organiseren we in samenhang en dichtbij inwoners.

Over IWAL
Het IWAL is één van de grootste en meest ervaren aanbieders van dyslexie- en dyscalculiezorg in Nederland. Wij bieden al 35 jaar hulp en advisering van de hoogst mogelijke kwaliteit en helpen leerlingen zich optimaal te ontplooien. We hebben inmiddels vele duizenden mensen succesvol behandeld en zijn er trots op dat onze dyslexiebehandeling LEXY tot de meest effectieve methodes ter wereld behoort. Naast zorg houden we ons bezig met onderzoek en kennisdeling. Zo hebben we een evidence-based serious game ontwikkeld die de koppelingen tussen letters en klanken traint en hebben we samen met het Klokhuis een aflevering over dyslexie gemaakt.

Over OBD Noordwest
OBD Noordwest is al 40 jaar hét onderwijsadviesbureau in Noord-Holland. Zij heeft jarenlange ervaring in de begeleiding van kinderen en scholen, onder andere bij lees- en spellingonderwijs en dyslexie. Zij werkt altijd vanuit én aanvullend op het onderwijs. De dyslexiezorg is zo succesvol door de actieve samenwerking tussen kind, ouders/verzorgers, de behandelaar en school. Partijen hebben intensief contact en iedereen spant zich in om het kind verder te helpen. OBD Noordwest staat voor hoge kwaliteit: zij is aangesloten bij Onderwijszorg Nederland (ONL) en het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). De behandelaars zijn gekwalificeerde en geregistreerde psychologen en orthopedagogen.